Ontwikkelingen jobbonus & doktersattesten 2022-2023

15/03/2023 - 13h

Ontwikkelingen jobbonus 2022- 2023

Hoe zit dat nu met de jobbonus voor lage lonen?

De jobbonus is een maatregel in België die werknemers met een laag inkomen ondersteunt. Het is bedoeld om het verschil tussen de nettolonen van werknemers met een laag en hoog inkomen te verkleinen. In 2022-2023 is de jobbonus nog steeds beschikbaar en wordt het bedrag van de bonus verhoogd. Werknemers die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, komen in aanmerking voor de jobbonus. Het bedrag van de bonus is afhankelijk van het inkomen van de werknemer en kan oplopen tot 62,5 euro per maand in 2022 en 70 euro per maand in 2023. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van voorgaande jaren, waarbij de maximale bonus 56 euro per maand was.

Wie komt in aanmerking? 

  • U bent een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar
  • U verdient gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand
  • U woont in Vlaanderen
  • U hebt de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt

Hoe ontvangt u de jobbonus?

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen. Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel. U zult daarover tussen begin november 2022 en eind februari 2023 een brief ontvangen (hetzij op papier, hetzij via eBox, als die geactiveerd is). Hebt u na eind februari geen brief ontvangen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking.

Waarom om jobbonus? 

De verhoging van de jobbonus is een belangrijke ontwikkeling voor werknemers met een laag inkomen in België. Het biedt hen de mogelijkheid om hun financiële situatie te verbeteren en hun levensstandaard te verhogen. Bovendien kan het werknemers motiveren om te blijven werken en hun inkomen te verhogen. Naast het bieden van financiële ondersteuning voor werknemers, heeft de jobbonus ook voordelen voor werkgevers. Door het bieden van de jobbonus kunnen werkgevers hun werknemers met een laag inkomen helpen en hun loyaliteit en betrokkenheid vergroten. Bovendien kan de jobbonus werknemers motiveren om harder te werken en hun productiviteit te verhogen.  Het is belangrijk te benadrukken dat de jobbonus een tijdelijke maatregel is die momenteel loopt tot eind 2023. Of de jobbonus daarna verlengd zal worden, zal afhangen van de politieke besluitvorming en de economische situatie in België.

Ontwikkelingen doktersattesten 2023 

One day rule doktersattest

De nieuwe wet ook wel "one day rule" genoemd, werd op 1 januari 2021 ingevoerd en stelt werknemers vrij van de verplichting om een medisch attest in te dienen bij een afwezigheid van één werkdag wegens ziekte. Werknemer zijn tot maximaal driemaal per kalenderjaar niet verplicht om een attest voor te leggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

De wetgeving kwam tot stand als gevolg van de aanhoudende discussie over de administratieve lasten die gepaard gaan met het verkrijgen van een medisch attest, vooral voor kortdurende afwezigheden. Het indienen van een ziektebriefje voor slechts één dag afwezigheid werd beschouwd als een onnodige administratieve last, en de wetgever heeft besloten om dit te veranderen. Het doel van de "one day rule" is om administratieve lasten te verminderen en om werknemers meer flexibiliteit te geven bij kortdurende afwezigheden wegens ziekte. Het kan ook bijdragen aan het verminderen van de druk op artsen, omdat zij minder ziektebriefjes moeten afgeven.

Uitzonderingen

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Als een werknemer bijvoorbeeld afwezig is op een dag die grenst aan een weekend, een feestdag of een dag waarop de werknemer al afwezig was, is een medisch attest nog steeds vereist. Let op: het is mogelijk dat werkgevers intern afwijkende regels toepassen voor hun werknemers.

Opnieuw een aanpassing

Op 28 november 2022 heeft de Belgische regering de wetgeving omtrent kortdurende afwezigheden wegens ziekte opnieuw aangepast. De belangrijkste wijziging is dat de "one day rule" niet langer van toepassing is voor werknemers die herhaaldelijk afwezig zijn wegens ziekte. Concreet betekent dit dat als een werknemer meerdere keren afwezig is omwille van ziekte, er na een bepaald aantal dagen toch opnieuw een medisch attest nodig zal zijn, ook al gaat het telkens om korte afwezigheden van één of twee dagen. De regelgeving rond deze aanpassing is nog niet helemaal uitgewerkt en er is nog geen specifieke termijn vastgesteld voor wanneer deze wijziging in werking zal treden. Maar het idee achter deze aanpassing is om werkgevers beter in staat te stellen om de afwezigheden van hun werknemers te beheren en om het risico van misbruik van de regeling te verminderen. Het blijft echter belangrijk op te merken dat de aanpassing van de wetgeving nog niet in werking is getreden en dat de exacte details van de nieuwe regeling nog moeten worden uitgewerkt. We zullen moeten afwachten hoe de regeling in de praktijk zal worden toegepast en welke gevolgen dit zal hebben voor werknemers en werkgevers in België.