Missie en Waarden

Op deze pagina:

  MISSIE

  Comé, uw partner in beweging voor gelukkige werknemers en gezonde bedrijven.

  Comé informeert, verenigt en brengt mensen in beweging om actief bij te dragen aan een positief en innovatief werkklimaat in Vlaanderen en Brussel. Als middenveldorganisatie streven wij naar werkbaar werk voor iedereen en een duurzame manier van ondernemen, waarbij het overleg tussen werknemers en werkgevers een centrale plaats heeft.

  Comé staat voor ‘Competent in Engagement’. Wij versterken, verbinden en motiveren werknemers in hun engagement, dat gebaseerd is op vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid.

  WAARDEN

  VRIJHEID:

  Comé kiest resoluut voor de hoogst mogelijke individuele vrijheid, die nooit ten koste van de ander kan bestaan. We verwijzen hier naar het liberalisme als filosofie die aan de basis ligt van onze  rechtstaat. Een rechtstaat die haar legitimiteit  verzekert dankzij haar gelijke en vrije individuen die samen de maatschappij vorm geven. Een staat die actief stappen onderneemt om op een redelijke wijze te zorgen voor het welzijn, vooruitgang en (zelf)ontplooiing van al haar bewoners, ongeacht hun socio-economische, fysieke, … achtergrond en/of afkomst.  Een performante staat, met goedwerkende overheidsdiensten is voor ons van cruciaal  belang. Een staat moet reguleren en bijsturen waar nodig maar tevens kwalitatieve contacten onderhouden met het middenveld die de diverse stemmen van alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigen.

  Comé identificeert zich met een vooruitstrevende liberale filosofie, geïnspireerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onze visie van het liberalisme is deze die de uitwerking van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie mogelijk maakt, maar bovenal de concrete uitvoering ervan. Dat handvest omvat burgerlijke, politieke en sociaal-economische rechten, maar ook rechten zoals consumentenbescherming en milieubescherming.

  Onze vormingsactiviteiten versterken  deelnemers om vrij van elk dogma zelf een argumentatie op te bouwen, hun eigen mening vorm te geven en gemeenschappelijke belangen te  ontdekken. Deelnemers dragen op die manier bij tot gezamenlijk gedragen interpretaties van de wetgevende teksten en zetten deze om in de praktijk, met een belangrijke aandacht voor de menswaardigheid van ieder individu.

  VERANTWOORDELIJKHEID:

  Comé voedt en stimuleert het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel waarbij we gezamenlijk strijden tegen elke vorm van sociale onrechtvaardigheid en ons verzetten tegen iedere politiek die er op gericht is de belangen van de werknemers en sociaal verzekerden te ondermijnen. We geven steeds de voorrang aan dialoog, overleg en consensus. Maar indien deze pistes uitgeput zijn aarzelen we niet om over te gaan tot kordate en vastberaden collectieve acties.

  Comé wil deelnemers versterken in het opnemen van hun individuele verantwoordelijkheden. We moedigen de deelnemers aan om actief deel te nemen aan de samenleving en niet aan de zijlijn te blijven staan. Engagement opnemen betekent met daadkracht opkomen voor wat men belangrijk vindt. Dit kan zich uiten in het ondersteunen van een campagne, maar ook in het opnemen van een vertegenwoordigingsfunctie voor anderen. Het belang kan persoonlijk zijn, maar is veeleer gemeenschappelijk. De vormingsactiviteiten zijn erop gericht gemeenschappelijk gedragen standpunten en normen te ontwikkelen en op die manier de samenleving vorm te geven.

  SOLIDARITEIT:

  Solidariteit veronderstelt het vrijwillig streven naar een gemeenschappelijk belang, ten gunste van de groepsleden. Men is zich bewust van de samenhorigheid en is bereid om samen de consequenties te dragen. Comé vindt het belangrijk om op groepsniveau te opereren want enkel in groep kunnen we voldoende wegen op het sociaal-economisch beleid en een maatschappelijk verschil maken. Daarbij zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt op de arbeidsmarkt en dat ieders stem gehoord wordt, ook die van de minderheden.

  Het individueel en collectief arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn in belangrijke mate gestoeld op dit principe van solidariteit. Het stelsel van de sociale zekerheid is dan ook de meest vergaande vorm van solidariteit in België. Deze formele solidariteit is maatschappelijk verankerd in verschillende regelgeving en diverse instellingen zien er op toe dat elke burger gelijk behandeld wordt. Het is onze taak om, als middenveldorganisatie, blijvend druk uit te oefenen op het beleid opdat de solidariteit volgens het gelijkheidsbeginsel gewaarborgd blijft.

  Comé wil in haar vormingsactiviteiten ook werken aan de informele solidariteit. Via informele sociale interactie leren deelnemers elkaar beter kennen en krijgen ze empathie voor elkaar. Op die manier groeit wederzijds begrip en de vaardigheid om gemeenschappelijke kwesties te bespreken en problemen samen op te lossen.

  VERDRAAGZAAMHEID:

  Respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden impliceert verdraagzaamheid. Men kan zich pas op de eigen vrijheid beroepen als men ook de vrijheid van een ander aanvaardt. Comé staat voor een openheid van geest, waar ook de ander vrij is om er een eigen mening op na te houden. Binnen de contouren van de democratische samenleving moet men steeds respectvol zijn voor elkaars standpunten. Een antidemocratisch engagement en iedere vorm van extremisme worden dan ook niet getolereerd.

  In de vormingsactiviteiten van Comé zijn we verdraagzaam en wordt er met een open vizier naar de wereld gekeken. De diversiteit in opvattingen wordt aangegrepen om een dialoog aan te gaan. Wij geven geen pasklare antwoorden op concrete vragen want die hebben wij niet. We geven wel ruimte aan deelnemers om in een open sfeer elkaar te vinden en te begrijpen.

  DIVERSITEITSCHARTER

  Comé bewaakt de diversiteit in haar werking. Wij onderstrepen dat wij geen onderscheid maken op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur, geloofs- of levensbeschouwing, handicap, seksuele voorkeur, gender, leeftijd, financiële mogelijkheden, opleidingsgraad, politieke voorkeur of wat dan ook. Het diversiteitscharter vind je hier.