Uitleg VOV/BEV en SV

Op deze pagina:

  Afhankelijk van je situatie zijn er drie soorten vormingsverlof die je recht geven op (betaalde!) dagen om naar de cursus te komen.

  Vlaams Opleidingsverlof / Betaald Educatief Verlof

  Vanaf 1 september 2019 wordt het BEV in Vlaanderen vervangen door het VOV (Vlaams OpleidingsVerlof) ! In Brussel en Wallonië blijft het BEV bestaan. Het VOV geeft werknemers die in Vlaanderen werken het recht op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde uren VOV.

  Het Betaald Educatief Verlof geeft werknemers die in Brussel of Wallonië werken het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde uren vorming.

  Het Vlaams OpleidingsVerlof

  Wie komt in aanmerking?

  Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest.

  Privé: Werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 

  Vlaams gewest: De vestigingseenheid van de werknemer, zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest. Jouw plaats van tewerkstelling bepaalt dus of je recht hebt op VOV. 

  Minstens 50%: Referentie is de maand september van het opleidingsjaar. Als je in september minder dan 50% tewerkgesteld bent, geldt het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start. 

  Duur van het verlof?

  Maximum aantal uren verlof: 125u/schooljaar, deeltijdsen hebben een pro rata jaarrecht. Je moet minstens 1/2 werken en voor ½ met vast uurrooster geldt VOV enkel voor opleidingen tijdens de arbeidsuren

  Het VOV is op te nemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

  Voor welke opleidingen?

  De opleiding moet arbeidsmarktgericht (volgens vastgelegde beoordelingscriteria) zijn of loopbaangericht (na het volgen van loopbaanbegeleiding)

  Een opleiding is arbeidsmarktgericht als ze behoort tot (minstens) één van de drie competentieclusters?

  1) Basiscompetenties

  2) beroepsspecifieke competenties

  3) Algemene arbeidsmarktcompetenties

  Tenzij je gaat voor je eerste diploma of beroepskwalificatie van niveau 1-7 VKS.

  Alle opleidingen van Comé zijn arbeidsmarktgerichte opleidingen. Je vindt ze terug in de opleidingsbank Vlaamse opleidingsincentives.

  Betaald Educatief Verlof

  Welke vormingen kan je volgen onder BEV?

  Opleidingen die je kan volgen onder Betaald Educatief Verlof zijn ofwel beroepsopleidingen ofwel algemene opleidingen.
  Alle vormingen van Comé zijn in het kader van de wetgeving Betaald Educatief Verlof erkend als algemene opleidingen!

  Wie mag vormingen volgen onder BEV?

  Het Betaald Educatief Verlof is enkel van toepassing op werknemers binnen de privésector.

  Voor algemene opleidingen komen volgende werknemers in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof:

  • voltijds tewerkgestelde werknemers
  • werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn

  Op hoeveel uren BEV/vormingsjaar heb je recht?

  Per schooljaar (= sept.-juni) is een maximum aantal uren vastgesteld.
  Voor vormingsjaar 2019-2020 is dit maximum 80u voor algemene opleidingen.

  Opgelet:

  Dit maximum geldt enkel voor voltijds tewerkgestelde werknemers. Voor deeltijdse werknemers worden de maxima herleid pro rata de wekelijkse arbeidsduur.

  Wie betaalt je loon?

  Je loon wordt door je werkgever doorbetaald, eventueel begrensd tot € 2 928 bruto per maand (loonplafond geldig voor 2019-2020).
  Daarvoor moet je wel jouw aanwezigheid aantonen via de aanwezigheidsattesten van Comé. Aan de hand van deze attesten kan de werkgever bij het Departement Werk en Sociale Economie (afd. BEV) het door hem betaalde loon voor die vormingsdagen, terugvorderen.

  Welke attesten worden er opgemaakt als je een vorming volgt onder BEV?

  Als je een vorming volgt onder BEV moet er wat ‘administratie’ gebeuren. .

  - Een zestal weken vóór je vorming start, ontvang je van ons je uitnodiging, het programma en twee exemplaren van de inschrijvingsattesten Betaald Educatief Verlof. Eén exemplaar geef je af aan je werkgever, het andere exemplaar laat je door je werkgever ondertekenen en houd je bij als bewijs. Op het programma staan de data, het begin- en einduur van de vorming, de locatie, de thema’s en lesgevers en de monitor.

  - Per trimester ontvang je van ons een begeleidende brief met een aanwezigheidsattest (‘attest van nauwgezetheid’). Op dit attest staat per trimester hoeveel uren BEV er in dit trimester gegeven werd, hoeveel uren je aanwezig was en hoeveel uren je gewettigd en/of ongewettigd afwezig was.

  - Bedraagt het aantal uren dat je ongewettigd afwezig was >10% van het aantal gegeven uren van dat trimester, dan heb je voor het BEV een schorsing opgelopen. Deze schorsing gaat in op de eerste dag van het volgende trimester.

  - Maak je ons een attest over waaruit blijkt dat je ziek was, aan het werk, op reis, … dan zetten wij de ongewettigde afwezigheid om in gewettigde afwezigheid waardoor de schorsing vervalt . Je ontvangt van ons een nieuw aanwezigheidsattest.

  - De aanwezigheidsattesten geef je telkens af aan je werkgever.

  Meer info op de site van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie 

  Syndicaal Verlof 

  Het Syndicaal Verlof wordt op basis van een sectorale cao aan afgevaardigden toegestaan en kan enkel gebruikt worden voor de vorming van de afgevaardigden.

  In de sectorale cao staan een aantal bepalingen. Die bepalingen zijn van toepassing voor de syndicale werking binnen je eigen bedrijf:

  Hoe wordt het syndicaal verlof binnen je bedrijf opgebouwd?

  De sectorale cao vermeldt het aantal dagen/per soort mandaat er worden toegekend.

              vb. 10 dagen/jaar per effectief mandaat OR en CPBW

  Je vermenigvuldigt het aantal ACLVB-mandaten met het aantal dagen die worden toegekend.

  vb. binnen je bedrijf zijn er voor ACLVB
               2 effectieve mandaten OR en 1 effectief mandaat CPBW
               1 effectief mandaat SD
               1 plaatsvervangend maand OR en 1 plaatsvervangend mandaat CPBW
       dan maak je volgende berekening: 10 dagen/jaar x 3 mandaten = 30 dagen/jaar

  Die dagen gaan in een soort van ‘vormingspot’.

  Wie mogen dagen uit de ‘vormingspot’ opnemen?

  De sectorale cao vermeldt wie er een vorming mag volgen onder Syndicaal Verlof.

              vb. effectieve en plaatsvervangende gemandateerden OR, CPBW, SD
                            dat betekent dat zowel de effectief als plaatsvervangend gemandateerden
                            dagen uit de vormingspot mogen opnemen om op vorming te gaan.

  Let op: deze dagen worden opgebouwd per vakorganisatie. De dagen zijn bijgevolg niet overdraagbaar naar gemandateerden van collega-vakbonden

  Wie betaalt je loon voor vormingsdag onder syndicaal verlof?

  De sectorale cao vermeldt wie je loon zal betalen.

  Er zijn 3 mogelijkheden: 

  je werkgever

  het sectorfonds

  de Liberale Vakbond

  Welke attesten worden er opgemaakt als je een vorming volgt onder SV?

  Als je een vorming volgt onder SV moet er wat ‘administratie’ gebeuren.

  - De aanvraag tot vrijstelling voor de vormingsdagen onder Syndicaal Verlof versturen wij naar je werkgever, t.a.v. de personeelsdirecteur. Dit gebeurt enkele weken (voor bepaalde sectoren is deze termijn sectorbepaald) vóór je vorming start.

  - Jijzelf ontvangt de uitnodiging en het programma van de vorming. Op het programma staan de data, het begin- en einduur van de vorming, de locatie, de thema’s en lesgevers en de monitor.

  - Bij residentiële vormingen heb je de keuze om, mits een persoonlijke opleg, een single kamer te reserveren. Standaard zijn de overnachtingen in een dubbele kamer. Voor de residentiële vormingen vragen we je om ons vooraf je keuze voor een single kamer door te geven. Van die keuze bezorgen we jou een bevestigingsbrief.

  - Na de vorming ontvang je van ons een aanwezigheidsattest syndicaal verlof. Voor bepaalde sectoren ontvang je ook een aanwezigheidsattest voor het Sociaal Fonds. Beide aanwezigheidsattesten bezorg je aan je werkgever.

  Wil je hierover meer info, geef ons dan een seintje.