loonindexering-800-500_0.jpg

Automatische loonindexering: een opfrissing

17/02/2022 - 10h

België kent als een van de weinige landen ter wereld een systeem van automatische loonindexering. Hierbij worden de lonen van het overgrote deel van de werknemers uit de privésector, de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en pensioenen aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen.  Zo bestaat er een onderscheid tussen de openbare sector en de private sector:

In de openbare sector is het indexeringsmechanisme bij wet vastgelegd. Dit mechanisme heeft betrekking op de lonen van het overheidspersoneel enerzijds en de sociale uitkeringen en pensioenen anderzijds. In de openbare sector gebeurt de indexering de maand nadat de afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde waarde (de zogenaamde spilindex) bereikt of overschrijdt. Het overheidspersoneel moet nog een maand langer wachten. De spilindex is een indexcijfer dat steeds 2% hoger ligt dan de voorgaande spilindex, wat impliceert dat de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen per schijf van 2% worden aangepast.

In de private sector krijgen de verschillende paritaire comités de vrijheid om hun methode voor loonindexering op basis van sociaal overleg via een collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen. (cao). Voor de indexeringsmechanismen in de private sector zijn er twee vormen van loonindexering

 

  1. Indexering op periodieke basis: De indexering gebeurt op een in een cao vastgelegd tijdstip. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een maandelijkse of halfjaarlijkse indexering. De lonen worden dan aangepast op basis van het indexcijfer op het vastgelegde tijdstip, ongeacht het niveau van dat cijfer.
  2. Indexering aan de hand van een vast percentage: men kan in de verschillende sectoren ook werken op basis van een spilindex. Deze spilindex, en bijbehorend percentage, kan verschillen van die van de openbare sector. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om de lonen te indexeren van zodra de index met 1% of met 1,5% is gestegen.

 

Dankzij de index en het daaraan gekoppeld systeem van automatische loonindexering, is het mogelijk om de lonen en sociale uitkeringen op een betrouwbare manier aan te passen aan de wijzigende kosten voor het levensonderhoud. Op die manier wordt de koopkracht van de huishoudens gewaarborgd.

 

                                            Een overzichtje 

                                                   

                                                           © Comé Vzw