De opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives staat online!

09/05/2019 - 16h

Wat is VOV?

VOV is een recht van de werknemer om op het werk afwezig te zijn om een opleiding te volgen of te studeren, met behoud van loon (momenteel geplafonneerd tot 2.928 € bruto per maand). De werkgever krijgt een tegemoetkoming in de loonkost van de overheid.

Wie komt in aanmerking?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest.

Privé: Werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 

Vlaams gewest: De vestigingseenheid van de werknemer, zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest. Jouw plaats van tewerkstelling bepaalt dus of je recht hebt op VOV. 

Minstens 50%: Referentie is de maand september van het opleidingsjaar. Als je in september minder dan 50% tewerkgesteld bent, geldt het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start. 

Duur van het verlof?

Maximum aantal uren verlof: 125u/schooljaar, deeltijdsen hebben een pro rata jaarrecht. Je moet minstens 1/2 werken en voor ½ met vast uurrooster geldt VOV enkel voor opleidingen tijdens de arbeidsuren

Het VOV is op te nemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.

Voor welke opleidingen?

De opleiding moet arbeidsmarktgericht (volgens vastgelegde beoordelingscriteria) zijn of loopbaangericht (na het volgen van loopbaanbegeleiding)

Een opleiding is arbeidsmarktgericht als ze behoort tot (minstens) één van de drie competentieclusters?

1) Basiscompetenties

2) beroepsspecifieke competenties

3) Algemene arbeidsmarktcompetenties

Tenzij je gaat voor je eerste diploma of beroepskwalificatie van niveau 1-7 VKS.

De opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives geeft weer welke opleidingen in aanmerking komen voor VOV.