databank

Comé in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives

05/07/2019 - 14h

Werk je in Vlaanderen, minstens halftijds en in de privésector? Dan kan je een opleiding volgen onder VOV; de opvolger van BEV.

Even ter verduidelijking:

Vlaams Gewest:
De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

Minstens halftijds:
Men kijkt naar de maand september van het opleidingsjaar. Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start. 

Uitzondering: Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Privésector:
Met werknemers in de privésector bedoelt men werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Opleiding:

- een arbeidsmarktgerichte opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'

Uitzondering: Een opleiding volgen via een examencontract geeft geen recht op VOV. 

- een loopbaangerichte opleiding; dat is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding

- examens bij de Vlaamse examencommissie

- examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

Heb je vragen. Neem contact op met Comé of surf naar www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof-vov